Login
Register
  • SRI VENKATESWARA SWAMY TEMPLE | 18-09-2020 TO 24-11-2020 | BRAHMOTSAVAMS OF SRI VENKATESWARA SWAMY TEMPLE: ¦¦ 18-09-2020 Evening Ankurarpanam, 19-09-2020 Morning Dwajarohanam Evening Pedda Sesha Vahanam, 20-09-2020 Morning Chinna SeshaVahanam Evening Hamsa Vahanam, 21-09-2020 Morning Simha Vahanam Evening Mutyapu Pandiri Vahanam, 22-09-2020 Morning Kalpavriksha Vahanam Evening Sarva Bhupala Vahanam, 23-09-2020 Morning Mohini Avataram Evening Garuda Vahanam, 24-09-2020 Morning Hanumantha Vahanam Evening Swarna Ratham,Gaja Vahanam, 25-09-2020 Morning Suryaprabha Vahanam Evening ChandraPrabha Vahanam, 26-09-2020 Morning Rathosavam Evening Aswa Vahanam, 27-09-2020 Morning ChakraSnanam Evening Dwaja Avarohanam || 15-10-2020 Ankurarpana, 16-10-2020 Dwajarohanam Golden Tiruchi Ustavam Pedda sesha Vahanam, 17-10-2020 Chinna Sesha Vahanam & Hamsa Vahanam, 18-10-2020 Simha Vahanam Mutyapu Pandiri Vahanam, 19-10-2020 Kalpavriksha Vahanam Sarva Bhupala Vahanam, 20-10-2020 Mohini Avataram Garuda Vahanam, 21-10-2020 Hanumantha Vahanam Pushpaka Vimanam Gaja Vahanam, 22-10-2020 Surya Prabha Vahanam Chandra Prabha Vahanam, 23-10-2020 Rathotsavam Aswa Vahanam, 24-10-2020 Chakra Snanam Dwajavarohanam ¦¦
  • SRI KANAKA DURGA TEMPLE | 25-10-2020 TO 25-12-2020 | BRAHMOTSAVAMS OF SRI KANAKA DURGA TEMPLE: ¦¦ Dasara 25-10-2020(Sunday) Sri Swarna Kavachalakruta Durga Devi Alankaram, 26-10-2020(Monday) Sri Bala Tripura Sundari Devi Alankaram, 27-10-2020(Tuesday) Sri Annapurna Devi Alankaram, 28-10-2020(Wednesday)Sri Gayatri Devi Alankaram, 29-10-2020(Thursday) Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Alankaram, 30-10-2020(Friday) Sri Saraswathi Devi Alankaram, 31-10-2020(Saturday)Sri Maha Lakshmi Devi Alankaram, 01-11-2020(Sunday)Sri Durga Devi Alankaram, 02-11-2020(Monday)Sri Mahishasura Mardhini Devi Alankaram, 03-11-2020(Tuesday)Sri Raja Rajeshwari Devi Alankaram, Mukkoti Ekadasi 25-12-2020(Friday) ¦¦
  • SRI PADMAVATHI DEVI TEMPLE | 11-11-2020 TO 19-11-2020 | BRAHMOTSAVAMS OF SRI PADMAVATHI DEVI TEMPLE: ¦¦ Brahmotsavam 11-11-2020 Morning Vahanam: Dwajarohanam Evening Vahanam: Chinna Sesha Vahanam Seva, 12-11-2020 Morning Vahanam: Pedha Sesha Vahanam Seva Evening Vahanam: Hamsa Vahana seva, 13-11-2020 Morning Vahanam: Muthupandal Vahanam Seva Evening Vahanam: Simha Vahanam Seva, 14-11-2020 Morning Vahanam: Kalpa Vriksha Vahana Seva Evening Vahanam: Hanuman Vahanam Seva,15-11-2020 Morning Vahanam: Pallaku Utsavam Seva Evening Vahanam: Gaja Vahanam Seva, 16-11-2020 Morning Vahanam: Sarva Bhupala Vahanam Seva Evening Vahanam: Golden Chariot, Garuda Vahanam Seva, 17-11-2020 Morning Vahanam: Suriya Praba Vahanam Seva Evening Vahanam: Chandra Prabha Vahana Seva, 18-11-2020 Morning Vahanam::Rathotsavam Seva (Car Festival) Evening Vahanam – Ashva Vahanam Seva, 19-11-2020 Morning Vahanam::Chakra Snanam, Panchami Teertham Evening Vahanam: Dwaja Avarohanam ¦¦